За нас

Нека променим това, как бизнесите

менaжират ресурсите си

,,Енерджи Маркет“ АД е активен участник на пазара на електроенергия в България от 2005г. Компанията има издаден лиценз с № Л-194-15/28.11.2005 за „търговия с електрическа енергия“, както и лиценз за „координатор на стандартна балансираща група“ и комбинирана балансираща група. Лицензията е удължена до 28.11.2025 г.

,,Енерджи Маркет“ АД

Титуляр по сертификат за качество по стандарт ISO 9001:2015 относно всички дейности, свързани с търговията на електроенергия.

От 2013г. ,,Енерджи Маркет“ АД е координатор на стандартна балансираща група и
предоставя на своите клиенти прогнозиране и оптимизиране на разходите за
електроенергия, като поема отговорността за тяхното балансиране.
От 2014 г. „Енерджи Маркет“ АД е координатор и на комбинирана балансираща група
и предлага включване на производители на ел. енергия от възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ) и от високоефективно комбинирано производство (ВЕКП).
За 14 години работа на пазара ,,Енерджи Маркет“ АД е засвидетелствала доверието на
около 2000 клиенти и партньори в България и чужбина. Компанията предоставя на
клиентите си конкурентни и стабилни цени, заедно с точни и навременни решения при
доставката на електрическа енергия.
,,Енерджи Маркет“ АД е първата компания от лицензираните търговци на
електрическа енергия, която е покрила индивидуалните си цели за енергийни
спестявания, законово регламентирани и контролирани от Агенция за устойчиво
енергийно развитие.

„ЗЕЛЕНИ СЕРТИФИКАТИ“

Гаранции за произход

Възможност за преотстъпване на „зелени сертификати“ ("Гаранция за произход" ) за част от доставеното количество електроенергия – ефективно от 01.07.2018г. Това е възможност, от която се възползват потребители, изповядващи принципите за корпоративна социална отговорност.

“Енерджи Маркет” АД може да осигури 100% „зелена“ енергия, с което освен, че подпомага производството на енергия от ВЕИ, потребителят :

Екологично

Става част от решението на проблема със замърсяването. Производството на ВЕИ-електроенергия не емитира вредни замърсители във въздуха, водата или почвата. ВЕИ-генерацията не изисква и добив на изкопаеми горива

Заетост

Подпомага създаването на възможности за трудова заетост в сектора на зелените работни места – типичен пример тук е производството на биогаз и като следствие възможност за производство на електроенергия от нея. Такъв когенератор има „Софийска вода“ и на практика всяко ВИК дружество би могло да намали разходите си чрез използване на утаени енергоносители. Също така производството на биогаз в чисто селски райони чрез използване на отпадни животински и растителни суровини е практическо решение за осигуряване на по-висок жизнен стандарт извън градските райони и осигуряване на заетост по места

Баланс

Подпомага „платежния баланс“ – чрез използване на местна, зелена електроенергия, намалява обема на разходите за внос на първични енергийни ресурси за конвенциалните централи – например природен газ, кафяви/антрацитни въглища, ядрено гориво.

ВЕИ

Гаранция за произход

Произходът на електрическата енергия се удостоверява от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), която издава гаранции за произход, в съответствие със ЗЕВИ. "Гаранция за произход" е електронен документ, който служи като доказателство пред краен потребител (купувач за собствено ползване), че определен дял или количество от доставената му енергия е произведено от възобновяеми източници.

Критерий

Гаранция за произход се издава на производител за стандартно количество енергия от 1 MWh, важи за срок 12 месеца от производството на съответната единица енергия и съдържа най-малко следната информация:

Възобновяемия източник, използван за производство на енергията
Началната и крайната дата на производство на енергията от възобновяеми източници
Вид на произведената енергия
Използвани схеми за подпомагане
Дата на въвеждане на енергийния обект в експлоатация
Дата и място на издаване
Използвани схеми за подпомагане
Уникален идентификационен номер
Наименование, местоположение, вид и обща инсталирана мощност на енергийния обект, където енергията е била произведена

Клиенти

Допълнителни услуги

Въвеждане и поддръжка на система за енергиен мениджмънт

Системата за енергиен мениджмънт (СЕМ) се въвежда с цел измерване и оптимизиране на енергийните потоци, свързани с обектите на клиента. Тази система включва инсталиране на електроизмервателни уреди, които предоставят постоянна информация за електропотреблението.

Допълнителни услуги

Изграждане и мониторинг на подстанции на високо и средно напрежение

Екипът ни от електроинженери извършва цялостно проектиране, доставка и получаване на необходимите разрешителни за изграждане на подстанции на високо, средно и ниско напрежение, както и мониторинг на изградените съоръжения