ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И БАЛАНСИРАНЕ В БАЛАНСИРАЩАТА ГРУПА

I.ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1. Общите условия регламентират всички сделки, които Страните ще сключат за закупуването, продажбата, доставката и приемането на електроенергия и участието в балансираща група, като всяка такава сделка представлява”Отделен договор” – формален или неформален в съответствие с чл. 183 и сл. от ЗЗД. За неуредените в индивидуалните договори въпроси се прилагат настоящите общи условия, както и действащото в Р. България законодателство.
2. Настоящите общи условия се прилагат за всички клиенти на дружеството, включително за тези, с които няма сключен писмен договор, но са приели и използват услугите.
II.ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И ПРИЕМАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
1. Доставка и приемане: В съответствие с всеки Отделен договор , Продавачът Планира, продава и доставя, или извършва необходимото за доставянето, а Купувачът Планира, закупува и приема, или извършва необходимото за приемането, на Договореното количество в Мястото на доставка; Купувачът също така заплаща на Продавача съответната Договорена цена.
2. Определение за Планира: “Планира” означава, според случая,действията, които Страната е необходимо да предприеме, за да изпълни своите задължения за доставка или приемане, което може да включва определянето на лица, планиране, уведомяване, изпращане на заявки и потвърждения до другата Страна, определените от нея агенти и оторизирани представители, и Мрежовия оператор, според случая, относно Договореното количество, Договорения капацитет, Мястото на доставка, Графика за доставка, Общия период на доставка или други свързани условия на Отделния договор в съответствие с приложимите правила на Мрежовия оператор и други обичайни практики и процедури на отрасъла.
III.ДОСТАВКА, ИЗМЕРВАНЕ, ПРЕДАВАНЕ И РИСК. БАЛАНСРАНЕ
1. Електроенергията се доставя на Място на доставка, уговорено в Отделния договор (формален или неформален) и в съответствие със стандартите на Мрежовия оператор, отговорен за Мястото на доставка.
2. Графици за доставка: Електроенергията се доставя в съответствие с Графиците за доставка, посочени във всеки Отделен договор-формален или неформален.
3. Прехвърляне на правата на собственост: Доставката се извършва чрез осигуряване наличието на Договореното количество при Договорения капацитет в Мястото на доставка. Доставката и получаването на Договореното количество, както и прехвърлянето от Продавача на Купувача на всички права на собственост, свободни от всякакви претенции върху тях, се осъществява в Мястото на доставка.
4. Измерване на доставената и получена електроенергия: Всяка Страна отговаря за измерването или проверката на доставената и получената електроенергия със средства, които може по разумен начин да бъдат доказани в съответствие с процедурите на Мрежовия оператор, приложими към съответното Място на доставка.
5. Документиране на действителни доставки и получаване: При основателно искане, Страната:
(а) предоставя на другата Страна документацията, намираща се в нейно владение или под неин контрол, доказваща Графиците, количествата, доставките и получаването на електроенергия с цел определяне причината за отклонения между условията на Отделния договор (формален или неформален) и действително доставената и получена електроенергия; и
(б) полага разумни и достатъчни усилия за заявяване и получаване от Мрежовия оператор, като споделя с искащата Страна всякаква допълнителна документация, необходима за уточняване на несъответствията между Планираните и действителните потоци електроенергия.
6. Възстановяване на външни разходи: В случай че Страна, по искане на другата Страна или с цел да разреши спор, повдигнат от другата Страна, направи външни разноски при удостоверяването, че другата Страна не е изпълнила надлежно своите задължения по Отделен договор – формален или неформален, тези разноски се възстановяват от неизпълнилата Страна при поискване.
7. Купувачът се задължава да уведомява продавача, с писмено предизвестие 10 (десет) дни преди провеждане на планирани ремонти и други планирани дейности по своите съоръжения с уточнени период на провеждане на ремонта и прогнози за изменение на средночасовите товари и/или всички останали дейности, които биха повлияли на прогнозирането. В случай, че не изпълни това, свое задължение, генерирания небаланс е за сметка на купувача.
8. В случай на непредвидени изменения и/или непредвидени големи ремонти или дълготрайна невъзможност за електропотребление, купувачът е длъжен незабавно писмено да уведоми продавача, но не по-късно от 3 (три) работни дни от възникване на събитието за промяна на количеството потребявана енергия и очакваната продължителност на събитието. В случай, че не изпълни това, свое задължение, генерирания небаланс е за сметка на купувача.
9. В случай на утвърждаване и приагане на 15-минутен сетълмент на балансиращия пазар, предложените ценови условия могат да бъдат преразгледани и изменени.

IV. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО
1. Определение за Форсмажорно обстоятелство: Освен ако в „Отделен договор” не е посочено друго, “Форсмажорно обстоятелство” означава събитие извън разумния контрол на Страната, позоваваща се на Форсмажорно обстоятелство („Позоваващата се страна”), което тя не би могла с разумни усилия да избегне или преодолее и което прави невъзможно за Позоваващата се страна да изпълни задълженията си за доставка или приемане, включително, без да се ограничава до, някоя от следните причини:
(а) срив на комуникациите или компютърните системи на съответния Мрежови оператор(и), което възпрепятства Позоваващата се страна да изпълни своите задължения за доставка или приемане; или
(б) спиране от съответния Мрежови оператор на доставката или приемането или пренебрегване от негова страна на задълженията на Позоваващата се страна по отношение на Планирането по Отделния договор (формален или неформален).
2. Освобождаване от задължения за доставка и приемане: Ако Страната е изцяло или частично възпрепятствана поради Форсмажорно обстоятелство да изпълни своите задължения за доставка или приемане по един или повече Отделни договори и тя изпълни изискванията по точка 13 (Уведомяване и ограничаване на последиците от Форсмажорно обстоятелство), се счита, че Позоваващата се страна не е допуснала нарушение или неизпълнение и тя се освобождава от съответните задължения (които не просто се спират) за срока и до степента, до която Форсмажорното обстоятелство възпрепятства нейното изпълнение. За Позоваващата се страна не възниква задължение за изплащане на обезщетение за вреди по глава V. (Неустойки при недоставяне и неприемане) по отношение на недоставените или неполучени количества.
3. Уведомяване и ограничаване на последиците от Форсмажорно обстоятелство: Позоваващата се страна във възможно най-кратък срок след като научи за Форсмажорното обстоятелство уведомява другата Страна за неговото настъпване и доколкото е възможно й предоставя необвързващ разчет относно степента и очакваната продължителност на невъзможността й на изпълнение. Позоваващата се страна полага всички търговско оправдани усилия за ограничаване последиците от Форсмажорното обстоятелство и за неговото времетраене предоставя на другата Страна разумно актуализирани данни, когато и ако такива са налице, относно степента и очакваната продължителност на невъзможността си на изпълнение.
4. Последици от Форсмажорно обстоятелство за другата страна: В случай и доколкото Продавачът е освободен от задълженията за доставка поради Форсмажорно обстоятелство, Купувачът също е освободен от своите съответстващи задължения за приемане и заплащане. В случай и доколкото Купувачът е освободен от своите задължения за приемане поради Форсмажорно обстоятелство, Продавачът също е освободен от своите съответстващи задължения за доставка.

V.НЕУСТОЙКИ ПРИ НЕДОСТАВЯНЕ И НЕПРИЕМАНЕ
1. Недоставяне: До степента, до която Страната, задължена да достави електроенергия (“Доставящата страна”) не достави Договореното количество изцяло или частично съгласно Отделния договор (формален или неформален), а неизпълнението не се извинява поради Форсмажорно обстоятелство или неизпълнението на другата Страна, Доставящата страна заплаща на другата Страна (“Приемащата страна”) като обезщетение за вреди сума за недоставеното количество електроенергия, равняваща се на произведението на:
(а) сумата, ако е положителна, с която цената, ако има такава, по която Приемащата страна, действайки по търговски разумен начин, е или би била в състояние да закупи или по друг начин да придобие на пазара количеството недоставена електроенергия, надвишава Договорената цена; и
(б) количеството недоставена електроенергия.
Тази сума се увеличава с надвишението на разходите за пренос и други основателни и проверими разходи и разноски, направени от Приемащата страна в резултат от неизпълнението на Доставящата страна.
2. Неприемане: До степента, до която Приемащата страна не приеме изцяло или частично Договореното количество съгласно Отделния договор (формален или неформален), а неизпълнението не се извинява поради Форсмажорно обстоятелство или неизпълнението на другата Страна, Приемащата страна заплаща на Доставящата страна като обезщетение за вреди сума за неприетото количество електроенергия, равняваща се на произведението на:
a) сумата, ако е положителна, с която Договорената цена надвишава цената, по която Доставящата страна, действайки по търговски разумен начин, е или би била в състояние да продаде на пазара количеството неприета електроенергия; и
б)количеството неприета електроенергия.
Тази сума се увеличава с надвишението на разходите за пренос и други основателни и проверими разходи и разноски, направени от Доставящата страна в резултат от неизпълнението на Приемащата страна.
в) Дължими суми: Сумите, дължими в съответствие с настоящия чл. 8 се фактурират и заплащат в съответствие с ГЛАВА. VII (фактуриране и плащане).

VI.СПИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ
1. В допълнение към други права или средства за защита на разположение на Страната (“Изправната страна”), ако Страна (“Неизправната страна”) не изпълни свое задължение за плащане, Изправната страна има право, не по-рано от три (3) работни дни след изпращане на писмено предизвестие до Неизправната страна, незабавно да прекрати по-нататъшните доставки на електроенергия (като бъде освободена (не просто да спре) от основните си задължения за доставка) по всички Отделни договори, докато Изправната страна получи или поисканата допълнителна гаранция, или пълното плащане (включително приложимата лихва за неизпълнение и разноски) на всички неизплатени, дължими на Изправната страна суми.
2. В случай, че клиентът не е изпълнил задълженията по договор за продажба на електрическа енергия, доставчикът има право да поиска временно преустановяване на снабдяването му с електрическа енергия, съгласно Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия .
3. При преустановяване на снабдяването на електрическа енергия, търговецът/доставчикът не носи отговорност за причинени вреди.

VII. ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ
1. Фактура: Всяка Страна, която е Продавач на електроенергия по Отделен договор (формален или неформален) предава на другата Страна в хода на календарния месец, следващ доставка на електроенергия според Графика за доставки за предходния месец фактура, посочваща общите количества електроенергия, продадени от нея по Отделни договори през предходния календарен месец. Във връзка с тази фактура, Страната може да посочи всички дължими към съответния момент суми между Страните по Отделните договори включително, без да се ограничава до, всички суми, дължими за закупуването и продажбата на електроенергия, такси, удръжки, възстановени суми, вреди, лихви и други плащания или кредити, дължими между Страните и, ако е приложимо, нетната сума, която следва да се заплати съгласно точка 21. (Нетиране на плащанията). Фактурирането на премиите, дължими по Отделен договор (формален или неформален) за Опции, се уговаря от Страните в Отделните договори.
2. Плащане: На или преди настъпването на двадесето (20-то) число от календарния месец, а ако не е работен ден, непосредствено следващия работен ден, или петия (5-ия) работен ден от получаването на фактура („Падеж”), Страната, която дължи фактурирана сума, заплаща чрез безкасов превод в свободно разполагаеми средства сумата, посочена в такава фактура. Плащането се извършва, освен ако е уговорено друго, в лева, и при условията на глава VIII (ДДС и други данъци), без удръжки, като наредителят сам заплаща своите банкови разноски.
3. Нетиране на плащанията: Освен ако в „Отделен договор” не е посочено друго, на определена дата всяка от Страните е длъжна да плати една или повече суми в една и съща валута (за която цел левовата валути се считат за единна валута) по един или повече Отделни договори, тези суми, по отношение на всяка от Страните, се обединяват и Страните изпълняват съответните си задължения за плащане чрез нетиране, в който случай Страната, ако има такава, която дължи по-голямата съвкупна сума, заплаща на другата Страна разликата между дължимите суми.
4. Фактуриране и плащане на планираните договорeни количества: Фактурирането и плащането се основават на Планираните договорени количества в съответствие с приложимите Графици за доставка за съответния месец. Когато и ако има налице данни, потвърждаващи, че действителните количества доставена и получена електроенергия се различават от тези, посочени в Графиците за доставка, фактурирането и плащането се променят така, че да отразят отклоненията между Договорените количества и действителните доставки.
5. Лихва при неизпълнение: Върху забавените плащания се начислява лихва от датата на Падежа (включително) до Датата на плащане (същата не се включва), съгласно Лихвения процент. За тази цел “Лихвеният процент” е лихвеният процент уговорен в „Отделен договор“, когато е формален или ОЛП+10 пункта, когато е неформален;
6. Спорни суми: Ако Страна добросъвестно оспори точността на фактура, на или преди датата на Падежа тя предоставя писмено обяснение за основанието за оспорването и:
(а) заплаща цялата фактурирана сума не по-късно от датата на Падежа, освен ако в „Отделният договор” (формален или неформален) между страните не е посочено друго. Ако за платена спорна сума се установи, че не е била дължима, надплатената сума, по избор на Страната, на която се дължи, се приспада от следващо дължимо плащане или възстановява в рамките на 10 (десет) календарни дни от това установяване;
(б) заплаща частично фактурирана сума (неоспорената част), не по-късно от датата на Падежа, освен ако в „Отделният договор” между страните не е посочено друго. Ако за удържана спорна сума се установи, че е била дължима, същата, по избор на Страната, на която се дължи, се приспада от следващо дължимо плащане или възстановява в рамките на 10 (десет) календарни дни от това установяване.
VIII. ДДС И ДАНЪЦИ
1. Всички суми са без данък добавена стойност (“ДДС”). Ако по такива суми се дължи ДДС, Купувачът заплаща на Продавача сума, равняваща се на ДДС по приложимата ставка. Сума, равняваща се на ДДС, дължима от Страна, се изисква да бъде заплатена след като другата Страна й предостави валидна ДДС фактура във връзка с тази сума. Всяка Страна, до степента, позволена по закон, предоставя на другата допълнителни валидни ДДС фактури, необходими за целите на Споразумението.
2. Данъчно задължение на Продавача и Купувача: Продавачът заплаща или извършва необходимото за заплащането на всички Данъци по или по отношение на Договореното количество или Отделен договор, възникнали преди прехвърляне на риска и собствеността в Мястото на доставка. Купувачът заплаща или извършва необходимото за заплащането на всички Данъци по или по отношение на Договореното количество или Отделен договор, възникнали при и след прехвърляне на риска и собствеността в Мястото на доставка (с изключение на преки или косвени Данъци, които са свързани с продажбата на Договореното количество и са задължения на Продавача). В случай, че по закон от Продавача се изисква да заплати Данъци, които следва да бъдат за сметка на Купувача, Купувачът обезщетява или възстановява на Продавача тези Данъци в кратък срок. В случай, че по закон от Купувача се изисква да заплати Данъци, които следва да бъдат за сметка на Продавача, Купувачът може да приспадне стойността на такива Данъци от сумите, които дължи на Продавача, а Продавачът обезщетява или възстановява на Купувача тези Данъци в кратък срок, ако не бъдат приспаднати по посочения начин. В случай, че нови Данъци станат приложими или съществуващи Данъци бъдат увеличени по отношение на Отделен договор и Купувачът е в състояние да ги прехвърли към трета страна, Купувачът носи отговорност за такива нови или увеличени Данъци.

3. Удържане на данъци: Всички плащания по Отделен договор се извършват без удържане или приспадане за или с оглед на Данъци, освен ако такова удържане или приспадане не се изисква по закон. Ако от Страна се изисква да удържи или приспадне Данъци от плащане, което тя следва да извърши, тогава тази Страна (“Плащащата страна”) уведомява другата Страна (“Получаващата страна”) в кратък срок за такова изискване и заплаща на компетентните власти всички суми, удържани или приспаднати от нея. Ако за извършеното плащане към властите може да бъде издадена разписка или друго доказателство за плащането, Плащащата страна го предава (или заверено негово копие) на Получаващата страна.
4. Минимализиране на данъците: Двете Страни полагат разумни усилия с намерението да сведат до минимум, където е разумно и възможно, начисляването на данъчни задължения.
IX.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. Отделеният договор се прекратява в следните случаи:
a) с изтичане на срока или по взаимно съгласие;
b) Едностранно от всяка една от страните с едномесечно писмено предизвестие;
б) поради виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните. В този случай изправната страна поканва неизправната да изпълни задълженията си в подходящ за това срок, като предупреждава, че в случай на неизпълнение в срока, ще счита Договора за развален. Развалянето има действие занапред.
X.ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Жалби, сигнали и предложения.
а) Жалби, сигнали и предложения могат да се подават от лицата, представляващи купувача по смисъла на Търговския закон и/ или надлежно упълномощени от тях лица.
б) Всеки клиент може да изпрати становище или препоръка, с което да подпомогне подобряване качеството на работа на „Енерджи Маркет“ АД.
в) Заявленията, жалбите, сигналите и предложенията се подават в писмен вид в офиса за обслужване на клиенти или по пощата/куриер, по факс или електронна поща. Всяко заявление, жалба, сигнал и предложение се завеждат в съответни регистри в офиса за обслужване на клиенти с входящ номер и дата на получаване.
г) Звеното за работа с потребителите координира подготовката и изготвя отговора до купувача от името на продавача.
д) Информацията от отговора става известна единствено на служителите на продавача, работили върху нея и на купувача, инициирал преписката. Тази информация не се предоставя на други лица.
(е) Сроковете за разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, сигнали и предложения е 30 дни от датата на подаване на писмото.
(ж) При подаване на жалби, сигнали и предложения купувачът посочва наименование, ЕИК, точен адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон за връзка.
(з) Продавачът има право да изисква допълнителна информация относно отделните случаи, както и да извършва проверки и констатации на място.
2. Отговор на жалби, сигнали и предложения.
Продавачът дава отговор в писмен вид, след изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за разглеждания случай.;
а) Срокът за отговор по т. а) е – 30 /тридесет/ дни. При възникване на обективни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението в срок, „Енерджи Маркет“ АД уведомява клиента, като му посочва причините, наложили удължаването на срока.
3. При условие, че купувачът не е удовлетворен от отговора по жалба, сигнал или предложение, има право да подаде жалба до ДКЕВР или да потърси правата си по реда на действащото законодателство
4. Продавачът е длъжен да съхранява преписките по молби, жалби и предложения в срок съгласно действащото законодателство.

ХI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. При промяна на императивната нормативна уредба, Продавачът има право едностранно да промени клаузите на тези общи условия, свързани с нея, като уведоми за това Купувача в подходящ срок.
2. При промяна на условията на доставка на електроенергия от обществения доставчик, Продавачът има право да предложи промяна на Договора и настоящите Общи условия.
3. За неуредените с настоящите Общи условия и с Договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
4. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд.
5. Купувачът е длъжен:
а) да внесе по сметка на Продавача гаранционен паричен депозит, в размер, определен спрямо профила на потребление (пиков, базов и др.) но не по-малко от 50% (петдесет на сто) от последната издадена фактура. Депозитът се заплаща в срок от 5 (пет) работни дни след издаване на депозитна фактура. Депозитът се възстановява след прекратяване на договора и след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните, като за същия не се дължи лихва.
б)до пет дни от датата на откриване на производство по несъстоятелност, процедура за приватизация или ликвидация да уведоми писмено продавача за това обстоятелство.
в) В случай на неуведомяване, Купувачът носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, наложени в тежест на продавача такси и разноски, вследствие на пропуснати административни или съдебни срокове.
6. Идентифицираща информация.

6.1. При подписване на Договора, всеки купувач следва да представи на
продавача следната идентифицираща информация:
(а) седалище и адрес на управление;
(б) адрес за кореспонденция, телефон и факс;
(в) трите имена на законния представител, телефони за контакт, e-mail;
(г) единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ;
(д) идентификационен номер по ДДС;
(ж) административен адрес на обекта, снабдяван с природен газ и документи, удостоверяващи въвеждането му в експлоатация;
6.2. Купувачът удостоверява горните обстоятелства с представянето на оригинали или заверени копия от съответните документи, издадени от компетентен орган. При представянето на заверено от Купувача копие на документ, продавачът има право да изиска оригиналът му за проверка. Оригиналът се връща незабавно на Купувача след извършването на проверката;
6.3. За всяка промяна в описаните по-горе обстоятелства, Купувачът уведомява незабавно продавача, като му представя и съответните документи, удостоверяващи промяната;
6.4. Предоставените от Купувача по-горе лични данни се използват и съхраняват от продавача съобразно изискванията на действащото в страната законодателство.

 

Публикувана на 30.06.2022г.