Проекти

Въвеждане и поддръжка на система за енергиен мениджмънт

Системата за енергиен мениджмънт (СЕМ) се въвежда с цел измерване и оптимизиране на енергийните потоци свързани с обектите на клиента. Тази система включва поставяне на електроизмервателни уреди, които предоставят постоянна информация за електропотреблението. С внедряването на уеб-базираната система за контролно мерене се постига:

  • автоматично отчитане на електроенергията (на всеки 15 мин.)
  • осигуряване на достоверна информация за електропотреблението на клиента
  •  онлайн следене за спазването на планирания график за консумация на електроенергия (както от представител на Енерджи Маркет, така и от страна на клиента)
  • отразяване на резултатите и анализ на данните от измереното потребление в удобен за възприемане графичен или табличен вид

От многогодишния ни опит със системата за енергиен мениджмънт сме убедени, че тя намалява крайната цена на ел. енергията и помага на клиента да увеличи своята производителност.

Техническа оценка и енергиен одит

Енерджи Маркет извършва технически анализ на електрическите съоръжения с цел предлагане на ефективни решения за оптимизация на енергийните разходи на клиента.

Изграждане и мониторинг на подстранции на високо и средно напрежение

Екипът ни от електроинженери извършва цялостно проектиране, доставка и получаване на необходимите разрешителни за изграждане на подстанции на високо, средно и ниско напрежение, както и мониторинг на изградените съоръжения

Енерджи Маркет разработва собствени мощности, с които дългосрочно да подсигури нуждите на своите клиенти на гарантирано ниски цени.

img6

This post is also available in: English