Вътрешен пазар

Енерджи Маркет на вътрешен пазар

,,Енерджи Маркет“ АД е първата компания, създадена с изцяло български капитали в сферата на търговията с електроенергия в България. Почасовият търгуем товар на фирмата е достигал до 800 мВт, като с тези количества дружеството е един от най-големите търговци на електроенергия в региона. Компанията има подписани договори за закупуване на електрическа енергия от най-големите производители в България (АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица изток 2 и 3). Енерджи Маркет е сериозен доставчик на вътрешния пазар за ел. енергия и работи с водещи български компании от различни сектори, като същевременно се стреми да запазва доверието и добрите търговски взаимоотношения с всички свои клиенти и партньори.

От 2013г. ,,Енерджи Маркет“ АД е координатор на стандартна балансираща група и предоставя на своите клиенти прогнозиране и оптимизиране на разходите за електроенергия, като поема отговорността за тяхното балансиране. От 2014г. Енерджи Маркет е координатор и на комбинирана балансираща група и предлага включване на производители на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и от високоефективно комбинирано производство (ВЕКП). Когато ВЕИ и ВЕКП изберат да прехвърлят мощностите си в групата за балансиране на Енерджи Маркет, те не са ограничени от териториалното си разположение и сключения договор за изкупуване. Ние предлагаме на производителите оптимална схема на доставка в случай на ограничение от страна на електроенергийния системен оператор (ЕСО). По този начин клиента получава възможност за допълнителни приходи и намалява загубите от непроизводство. Енерджи Маркет е лоялен партньор, който Ви осигурява конкурентни и стабилни цени в предлагането на енергийни профили.

Какво представлява либерализацията на пазара за електроенергия?

С либерализацията на вътрешния пазар за електроенергия от 2007г. всеки краен потребител, присъединен на високо, средно или ниско напрежение и отговарящ на законовите изисквания може да избира своя доставчик на електроенергия, както и да договаря с него конкурентни цени за доставка.

Как се излиза на свободния пазар за електроенергия?

Енерджи Маркет извършва процедурата по излизане на свободен пазар за своите клиенти. Когато се преминава от регулиран към свободен пазар се изисква регистрация към електроенергийния системен оператор (ЕСО). Регистрацията на свободния пазар на електроенергия се извършва при мрежовия оператор, към който са присъединени обектите на клиента. Процедурата отнема около 1 месец и включва предоставянето на следните документи:

  • пълномощно, заверено от нотариус
  • заявление за получаване на достъп до съответния мрежови оператор
  • декларация за присъединяване към балансиращата група на Енерджи Маркет
  • удостоверение за липса на просрочени задължения
  • удостоверение за сключен договор за балансиране или договор за комбинирани услуги

В края на всеки месец ЕСО публикува списък с клиентите, регистрирани на свободен пазар.

Предимства на свободния пазар

Регистрацията на свободния пазар Ви дава възможността да оптимизирате разходите си за електроенергия чрез двустранен договор с избран от Вас доставчик. С либерализацията на пазара се отделят процесите на производство, търговия и пренос на електроенергия. Целта е да се подобри на нивото на обслужване, като се стимулира развитието на конкурентна среда. Създаването на енергийна борса в България е необходимо условие за развитието на отворен енергиен пазар.

Балансиращ пазар и балансиращи групи

Потребителите и търговците на електроенергия сключват помежду си договори на основата на товарови графици за електроенергия, които са максимално близки до очакваното потребление. Производителите, от своя страна, следва да произведат договорените количества ел. енергия. Небалансите на предварително заявената и реално потребената енергия се уреждат на т. нар. балансиращ пазар. Като координатор на стандартна балансираща група, Енерджи Маркет предоставя прогнозиране и балансиране на потреблението на електроенергия на клиента и поема част от разходите за небаланси. Балансиращите групи включват потребители, производители и търговци, които заедно участват на пазара за балансираща енергия, организиран от електроенергийния системен оператор (ЕСО).

Какво се случва ако не изберете своя доставчик на електроенергия?

Ако  даден консуматор на средно или високо напрежение не си избере търговец от свободния пазар, той автоматично отива към Доставчик от последна инстанция (ДПИ), чиито цени са значително по-високи.

This post is also available in: English